Công Nghệ

Quên mật khẩu WiFi của bạn?


Có một số cách để khôi phục mật khẩu WiFi. Trong hầu hết các trường hợp, mật khẩu WiFi có trên nhãn của bộ định tuyến không dây. Anh ta sẽ được thuê trong phần nói Khóa mạng hoặc mật khẩu. Đây là một ví dụ: Nếu WISPWest.net đã...