Công Nghệ

JavaScript tutorial 104 – JavaScript String Methods | String Functions
String object properties and methods:

var name = “I am javascript language”;
document.write(name);

Note: when we use member access operator (dot) on a primitive string variable it is implicitly converted to a string object.

Properties:
length:
– returns the total number of characters present in a given string
Ex:
document.write(name.length); // 24

Methods:

charAt(index:Number):String
– returns a new string containing a character at the specified index
Ex:
document.write(name.charAt(2)); // a

charCodeAt(index:Number):Number
– returns the numeric ASCII value of the character at the specified index
Ex:
document.write(name.charCodeAt(2)); //97

indexOf(value:String):Number
– searches the string from left to right and returns the index of the first occurrence of the given value
Ex:
document.write(name.indexOf(“a”)); // 2

lastIndexOf(value:String):Number
– searches the string from left to right and returns the index of the last occurrence of the given value
Ex:
document.write(name.lastIndexOf(“a”)); // 21

toLowerCase():String
– returns a new string, with all uppercase characters converted to lowercase
Ex:
document.write(name.toLowerCase()); // i am javascript language

toUpperCase():String
– returns a new string, with all lowercase characters converted to uppercase
Ex:
document.write(name.toUpperCase()); // I AM JAVASCRIPT LANGUAGE

substr(startIndex:Number, len:Number):String
– returns a substring consisting of the characters that start at the specified startIndex and with a length specified by len
Ex:
document.write(name.substr(2,2)); // am

substring(startIndex:Number, endIndex:Number):String
– returns a string consisting of the characters specified by startIndex and all characters up to endIndex -1
Ex:
document.write(name.substring(2,4)); // am

slice(startIndex:Number, endIndex:Number):String
– returns a string that includes the startIndex character and all characters up to endIndex -1
Ex:
document.write(name.slice(2,4)); // am

startsWith(value:String):Boolean
– returns true if this string begins with the given string value else returns false
Ex:
document.write(name.startsWith(“I”)); // true

endsWith(value:String):Boolean
– returns true if this string ends with the given string value else returns false
Ex:
document.write(name.endsWith(“language”)); // true

concat(str1:String, str2:String,… ):String
– returns a new string by combining the given strings
Ex:
document.write( “I”.concat(” am”,” JavaScript”) );
document.write(“I” + ” am” + ” JavaScipt”);

split(seperator:String):Array
– splits a String object into an array of substrings by dividing it wherever the specified seperator occurs
Ex:
var words = name.split(” “);
document.write(words[0]); // I
document.write(words[1]); // am
document.write(words[2]); // javascript
document.write(words[3]); // language

valueOf():String
– returns the primitive value of a String object
Ex:
var number = new String(“244”);
document.write(typeof number); // object
document.write(number.valueOf());
document.write(typeof number.valueOf()); // string

=========================================

Follow the link for previous video:
JavaScript tutorial 103 – Creating Strings in Javascript

=========================================

Nguồn: https://vinhtrinh.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://vinhtrinh.com.vn/cong-nghe/

Công Nghệ
Cách vào nick người khác không cần mật khẩu sdt 2020
Công Nghệ
Cách dùng hàm Offset để tính toán vùng dữ liệu động
Công Nghệ
Hướng dẫn Excel | Hướng dẫn vận dụng hàm PRODUCT và phép NHÂN trong Excel
There are currently no comments.