Luật

(Method 1) Integral of x^3/sqrt(1-x^2) (substitution)
Integral of x^3/sqrt(1-x^2) – How to integrate it step by step using substitution method!

Method 1:
Method 2:
Method 3:
Method 4:

#########################################
My patreon 👉
#########################################

Playlist Integrals with sqrt(1-x^2):

#####################################
############## PLAYLISTS ##############
#####################################
———————————————————————————-
———————— Integration methods ————————
———————————————————————————-
Substitution :
By parts :
Partial fraction decomposition :
Weierstrass substitution :

———————————————————————————-
—————— Integrals having a function ——————–
———————————————————————————-
Integrals with square root :
Integrals with exponencial :
Integrals with sine or cosine :
Integrals with logarithm :
Integrals with tangent :
Integrals with inverse tangent :
Integrals wth hyperbolic functions :

———————————————————————————-
———————- ^n Integrals (n=1,2,3,4,5) ——————-
———————————————————————————-
Integrals of sin^n(x) :
Integrals of cos^n(x) :
Integrals of 1/sin^n(x) :
Integrals of 1/cos^n(x) :
Integrals of tan^n(x) :
Integrals of cot^n(x) :
Integrals of (x^n)arctan(x) :
Integrals of 1/x^n :
Integrals of ln(x)/(x^n) :
Integrals of ln(x)*(x^n) :
Integrals of (x^n)/(1+x^2) :
Integrals of 1/(x^n – 1) :
Integrals of 1/(x*sqrt(x^n – 1)) :

Integrals of sin^n(x)*cos^m(x) :
Integrals of sin^n(x)/cos^m(x) or cos^n(x)/sin^m(x) :

———————————————————————————-
———————————– Others ———————————–
———————————————————————————-
Integrals with sqrt(1+x^2) :
Integrals with sqrt(1-x^2) :
Integrals with sqrt(x^2-1) :

Integrals with 1, x and sqrt(x) :
Integrals with 1, x and e^x :

Integrals with parameters (using n,a,b,c as constants) :
———————————————————————————-

Nguồn: https://vinhtrinh.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://vinhtrinh.com.vn/luat/

Luật
Quà tặng cuộc sống, Đối xử chân thành, luật hôn nhân và gia đình
Luật
90 ngày KỶ LUẬT với 1001 Danh Ngôn (Anh- Việt)
Luật
Luật An Toàn Giao Thông (Võ Quốc Bảo)
There are currently no comments.