Luật

(Method 1) Integral of x^3/sqrt(1-x^2) (substitution)
Integral of x^3/sqrt(1-x^2) – How to integrate it step by step using substitution method!

Method 1:
Method 2:
Method 3:
Method 4:

#########################################
My patreon 👉
#########################################

Playlist Integrals with sqrt(1-x^2):

#####################################
############## PLAYLISTS ##############
#####################################
———————————————————————————-
———————— Integration methods ————————
———————————————————————————-
Substitution :
By parts :
Partial fraction decomposition :
Weierstrass substitution :

———————————————————————————-
—————— Integrals having a function ——————–
———————————————————————————-
Integrals with square root :
Integrals with exponencial :
Integrals with sine or cosine :
Integrals with logarithm :
Integrals with tangent :
Integrals with inverse tangent :
Integrals wth hyperbolic functions :

———————————————————————————-
———————- ^n Integrals (n=1,2,3,4,5) ——————-
———————————————————————————-
Integrals of sin^n(x) :
Integrals of cos^n(x) :
Integrals of 1/sin^n(x) :
Integrals of 1/cos^n(x) :
Integrals of tan^n(x) :
Integrals of cot^n(x) :
Integrals of (x^n)arctan(x) :
Integrals of 1/x^n :
Integrals of ln(x)/(x^n) :
Integrals of ln(x)*(x^n) :
Integrals of (x^n)/(1+x^2) :
Integrals of 1/(x^n – 1) :
Integrals of 1/(x*sqrt(x^n – 1)) :

Integrals of sin^n(x)*cos^m(x) :
Integrals of sin^n(x)/cos^m(x) or cos^n(x)/sin^m(x) :

———————————————————————————-
———————————– Others ———————————–
———————————————————————————-
Integrals with sqrt(1+x^2) :
Integrals with sqrt(1-x^2) :
Integrals with sqrt(x^2-1) :

Integrals with 1, x and sqrt(x) :
Integrals with 1, x and e^x :

Integrals with parameters (using n,a,b,c as constants) :
———————————————————————————-

Nguồn: https://vinhtrinh.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://vinhtrinh.com.vn/luat/

Luật
Rùng Rợn Chuyện Tâm Linh Có Thật: 6 CÁI C.H.Ế.T… Trong 1 Gia Đình, Vì Đập Miếu Thiêng Dựng Nhà
Luật
20 tướng quân đội, công an bị kỷ luật hoặc bỏ tù trong chiến dịch đốt lò
Luật
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai – luật sư giỏi về đất đai
There are currently no comments.