Âm Nhạc

nam mô Địa Tạng vương bồ tát
NIỆM PHẬT LÀ NHÂN THÀNH PHẬT LÀ QUẢ!
HỌC PHẬT LÀ SỰ HƯỞNG THỤ TỐI CAO CỦA ĐỜI NGƯỜI!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!

LỜI KHAI THỊ CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG
Bất luận là người xuất gia hay tại gia đều phải trên kính dưới hòa, nhẫn được điều người khác khó nhẫn, làm được việc người khác khó làm, chịu thay khó nhọc, thành tựu việc tốt cho người.
Ngồi yên thường xét lỗi mình, luận bàn đừng chê kẻ khác, đi đứng nằm ngồi khi ăn cơm mặc áo, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một câu Phật hiệu Nam mô A Di Đà Phật hoặc niệm ra tiếng hay là niệm thầm không cho gián đoạn, ngoài niệm Phật ra không khởi niệm khác. Nếu như vọng niệm chợt sanh, ngay đó liền phải dứt trừ, thường luôn có thân tâm hổ thẹn, sám hối lỗi lầm. Dù tu có trí, vẫn thấy mình còn khiếm khuyết, không được kiêu căng chỉ xét lỗi mình, không vạch lỗi người, chỉ nhìn cái hay không tìm điều dở.
Luôn nghĩ tất cả đều là Bồ Tát, chỉ ta là phàm phu. Nếu y lời này dụng công tu hành, thực hành quyết định vãng sanh Tây Phương cực lạc.
Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
#NIEMPHAT #adidaphat

Nguồn: https://vinhtrinh.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://vinhtrinh.com.vn/am-nhac/

Âm Nhạc
ĐI TÌM NGƯỜI HÁT LÝ THƯƠNG NHAU – DUY PHƯỜNG (HÁT ĐÁM CƯỚI CỰC HAY)
Âm Nhạc
Xin Chào! Xin Chào! – Quốc Thiên
Âm Nhạc
Liên khúc Búp Bê Bằng Bông – Remix Dance
 • Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  🙏 🙏 🙏
  🙏 🙏 🙏
  🙏 🙏 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  🙏 🙏 🙏
  🙏 🙏 🙏
  🙏 🙏 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  Nam mô địa tạng vương bồ tát 🙏
  🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
  🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
  🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
  🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
  🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
  🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
  🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
  🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
  🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
  🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏


 • Nam mô Đại Thánh Đại Từ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
  Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát !!!
  💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝


 • Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát! Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát! Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát!
  Cầu mong dịch bệnh nhanh chóng trôi qua, thế giới được sống trong hòa bình, hạnh phúc, an vui!


 • 🙏🏻🙏🏻🙏🏻


 • Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ
  Tát


 • Nam mô địa tạng Vương bồ tát hôm nay ngày 23/11/2019 con niệm danh hiệu địa tạng Vương bồ tát xin hồi hướng cho vong linh thai nhi 12 tuần tuổi bị sãy ngày 20/11/2019 con đặt tên Trần Hoàng Minh Tú sớm siêu thoát, mẹ Nguyễn Thị Hoàng Yến. Nam mô địa tạng Vương bồ tát…


 • NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 🍁🍁🍁


 • 🌺NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 🌹🌹🌹


 • Nam Mô địa tạng Vương bồ tát 🙏🙏🙏 Nam Mô địa tạng Vương bồ tát 🙏🙏🙏 Nam Mô địa tạng Vương bồ tát 🙏🙏🙏 cúi xin ngài phù hộ cho mẹ con con khỏe mạnh


 • Nam mô địa tạng Vương bồ tát mong ngài độ hết chúng sanh trong cõi u minh tối tam


 • NAM MÔ ĐỊA TẶNG BÔ TÁT
  NAM MÔ ĐỊA TẶNG BÔ TÁT
  NAM MÔ ĐỊA TẶNG BÔ TÁT
  NAM MÔ ĐỊA TẶNG BÔ TÁT
  NAM MÔ ĐỊA TẶNG BÔ TÁT


 • Nam mô địa tạng vương bồ tát
  Nam mô địa tạng vương bồ tát
  Nam mô địa tạng vương bồ tát
  Nam mô địa tạng vương bồ tát
  Nam mô địa tạng vương bồ tát
  Nam mô địa tạng vương bồ tát
  Cầu xin bồ tát gia hộ cho con cua con tên là Trịnh An Bình và Trịnh Bình An. Vãng sanh tây phương về miền cực lạc


 • Khi mang thai mình đã tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhờ Phật và Bồ Tát gia hộ, con mình đã được sinh ra lành lặn và khôi ngô nên mình khuyên mọi người hãy thành tâm tụng kinh và niệm danh hiệu Ngài. Thực sự rất nhiệm màu đấy ạ. Mình thấy rất nhiều điều may mắn và tốt lành đến với mình từ khi tụng Kinh Địa Tạng.


 • Nam mô địa tạng vương bồ tát


 • Nam mô a di đà phật .Nam mô địa tạng vương bồ tát.


 • Các bài giảng kinh mp3 rất hay .
  http://ph.tinhtong.vn/Home/mp3?p=MP3+tinhkhongphapngu


 • Nam mô địa tạng vương bồ tát


 • Nam mô địa tạng vương bồ tát


 • Hơi của thày dài quá, mình theo ko kịp


 • Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.


 • Nam Mô Đai Nguyên Đia Tamg Vuong Bồ Tat


 • NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 🍁
  NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 🍁
  NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 🍁